سریعترین راه برای شروع کار با zend-navigation به صورت زیر است:
- فکتوری DefaultNavigationFactory در zend-navigation رو فعال کنید.
- در تنظیمات برنامه محتوای navigation را با استفاده از کلید navigation تعریف کنید.
- از view helper برای رندر کردن navigation خود استفاده کنید.

<?php
// your configuration file, e.g. config/autoload/global.php
return [
  // ...

  'navigation' => [
    'default' => [
      [
        'label' => 'Home',
        'route' => 'home',
      ],
      [
        'label' => 'Page #1',
        'route' => 'page-1',
        'pages' => [
          [
            'label' => 'Child #1',
            'route' => 'page-1-child',
          ],
        ],
      ],
      [
        'label' => 'Page #2',
        'route' => 'page-2',
      ],
    ],
  ],
  'service_manager' => [
    'factories' => [
      'navigation' => Zend\Navigation\Service\DefaultNavigationFactory::class,
    ],
  ],
  // ...
];
<body>
  <?= $this->navigation('default')->menu() ?>
</body>

استفاده از چندین navigation
 اگر می‌خواهید از چند navigation استفاده کنید، باید فکتوری انتزاعی Zend\Navigation\Service\NavigationAbstractServiceFactory رو در سرویس منیجر رجیستر کنید.
وقتی که سرویس فکتوری رجیستر شد، هر تعداد تعریف از navigation که بخواهید می‌توانید بسازید، و خود فکتوری نگه دارنده های navigation را به طور خودکار می سازد.
این فکتوری می تونه برای نگه دارنده default استفاده شود.

<?php
// your configuration file, e.g. config/autoload/global.php
return [
  // ...

  'navigation' => [

    // navigation with name default
    'default' => [
      [
        'label' => 'Home',
        'route' => 'home',
      ],
      [
        'label' => 'Page #1',
        'route' => 'page-1',
        'pages' => [
          [
            'label' => 'Child #1',
            'route' => 'page-1-child',
          ],
        ],
      ],
      [
        'label' => 'Page #2',
        'route' => 'page-2',
      ],
    ],

    // navigation with name special
    'special' => [
      [
        'label' => 'Special',
        'route' => 'special',
      ],
      [
        'label' => 'Special Page #2',
        'route' => 'special-2',
      ],
    ],

    // navigation with name sitemap
    'sitemap' => [
      [
        'label' => 'Sitemap',
        'route' => 'sitemap',
      ],
      [
        'label' => 'Sitemap Page #2',
        'route' => 'sitemap-2',
      ],
    ],
  ],
  'service_manager' => [
    'abstract_factories' => [
      Zend\Navigation\Service\NavigationAbstractServiceFactory::class,
    ],
  ],

  // ...
];

پیشوند نام های نگه دارنده
زمان استفاده از NavigationAbstractServiceFactory یک نکته ی بسیار مهم وجود دارد. در view باید اسمها با Zend\Navigation\ شروع شود و در ادامه نام کلید تنظیمات می آید. این کار تضمین می‌کند که تداخلی بین نام ها در حین استفاده از سرویس به وجود نمی آید.
در مثال پایین نشان می‌دهیم که چگونه منو های navigation رو در صفحه با نام های sitemap، special و default رندر می کنیم.

<!-- in your layout -->
<!-- ... -->

<body>
  <?= $this->navigation('Zend\Navigation\Default')->menu() ?>

  <?= $this->navigation('Zend\Navigation\Special')->menu() ?>

  <?= $this->navigation('Zend\Navigation\Sitemap')->menu() ?>
</body>
<!-- ... -->