دنیای رنگ ها دنیای عجیبی است به ویژه در حیطه طراحی تا چاپ، درد مشترک تمامی طراحان گرافیک عدم تطابق رنگ در مراحل مختلف طراحی گرافیک تا چاپ است.مواردی از قبیل حالت های زیر:

۱-رنگ از نرم افزاری به نرم افزار دیگر متفاوت است.

۲-رنگ از یک نمایشگر به نمایشگر دیگر متفاوت است.

۳-رنگ در صفحه نمایش با رنگ چاپ شده توسط چاپگر جوهر افشان متفاوت است.

۴-رنگ از یک چاپگر جوهر افشان به چاپگر دیگر متفاوت است.